โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบคุณคณะสงฆ์อำเภออ่าวลึก บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า แผนกกายภาพบำบัด รพ.อ่าวลึกมูลค่า 80,000 บาท

31 สิงหาคม 2566
โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบคุณ
คณะสงฆ์อำเภออ่าวลึก บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า แผนกกายภาพบำบัด รพ.อ่าวลึก
มูลค่า 80,000 บาท
ขออนุโมทนาในส่วนกุศลสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก จงช่วยดลบันดาลและคุ้มครองรักษาให้ท่านปราศจากสรรพโรคาพาธอุปัทวันตราย
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ