ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๓ รายการ ๖๖๑๑๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศจังหวัดกระบี่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๓ รายการ ๖๖๑๑๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–                ตามที่ จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อยาในบัญชี ๓ รายการ ๖๖๑๑๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. dicloxacillin ๖๒.๕ mg/๕ mL powder for syrup, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑๙๙๙๙๙๙ – ๖๑๐๙๖๖) จำนวน ๓๐๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๙๖.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. erythromycin ๑๒๕ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๖๐ mL bottle (GPU) (๕๑๙๙๙๙๙๙ – ๘๓๑๐๔๔) จำนวน ๕๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. triamcinolone acetonide ๒๐ mg/๑๐๐ g cream, ๕ g tube (GPU) (๕๑๙๙๙๙๙๙ – ๖๗๑๙๑๙) จำนวน ๒๔๐ หลอด/tube ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   ประกาศ ณ วันที่             พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ธีรวัฒน์ สกุลมานนท์  (นายธีรวัฒน์ สกุลมานนท์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำเเหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่