โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบคุณนายแพทย์ณัฐวัฒน์ วานิชและญาติ บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ หม้อต้มแผ่นประคบร้อน แผนกกายภาพบำบัด รพ.อ่าวลึก จำนวนเงิน 80,000 บาท

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบคุณนายแพทย์ณัฐวัฒน์ วานิชและญาติ บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ หม้อต้มแผ่นประคบร้อน แผนกกายภาพบำบัด รพ.อ่าวลึก จำนวนเงิน 80,000 บาท

ขออนุโมทนาในส่วนกุศลสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก จงช่วยดลบันดาลและคุ้มครองรักษาให้ท่านปราศจากสรรพโรคาพาธอุปัทวันตราย
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ