โรงพยาบาลอ่าวลึกได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่ครูประถมศึกษาในการคัดกรองและช่วยเหลือโรคจิตเวชเด็ก

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
โรงพยาบาลอ่าวลึกได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่ครูประถมศึกษาในการคัดกรองและช่วยเหลือโรคจิตเวชเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย ครูประถมในพื้นที่อ่าวลึก 38คน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 10คน สสอ.อ่าวลึก2คน รพ.อ่าวลึก 3คน

โดยได้รับเกียรติ วิทยากร จาก รพ.กระบี่ นพ.วรรธนะ บูรพเกียรติ จิตแพทย์ และ นางสาวไทรมาศ แสงสึก นักจิตวิทยา