ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรมลอฟท์มาเนีย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลดังนี้ ประเภท r2r ได้รับรางวัลดีเด่น 2 รางวัลได้แก่ ชนะเลิศ 1รางวัล และรองชนะชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ประเภทวิจัย รางวัลชมเชย 2 รางวัล ประเภทcqi รางวัลชมเชย1 รางวัล ประเภทนวัตกรรม รางวัลชมเชย 2 รางวัล โดยได้รับเกียรติบัตรจาก
นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 11