เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ”พยาบาล: พลังในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่”จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566

วันที่ 7-8 กันยายน 2567
นางธนพัชร สมใจ หัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
“พยาบาล: พลังในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่”
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566
ในการนี้นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11
มอบโล่รางวัลสำหรับพยาบาลทรงคุณค่าในวิชาชีพที่เกษียณอายุปี2566 โรงพยาบาลอ่าวลึกมีผู้เกษียณ1ท่านได้แก่ พว.มนทกานติ แดงหนำ
ขอแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุด้วยรักและผูกผัน…จากใจ