จ้างเหมาพ่นสารเคมีและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ รายการ)