จ้างเหมาพ่นสารเคมีและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รายการ