ตารางงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์