ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ