ตารางงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษ