ภาพรวมของโรงพยาบาลอ่าวลึก เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่บนเลขที่ 3/1หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ บนที่ดินของราชพัสดุ เนื้อที่รวม 15 ไร่ เป็นพื้นที่ลาดชัน 8 ไร่ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขัง 7 ไร่ สร้างครั้งแรกเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2525 ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2535 และขยายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง ในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีจำนวนเจ้าหน้าที่ 191 คน